ดูหน้า

รับประกันสินค้าหมวดอื่นๆ

 

ระยะเวลาการให้การรับประกันสินค้าตามกลุ่มสินค้าต่างๆดังต่อไปนี้

 

 การสิ้นสุดการรับประกัน

          การรับประกันจะถือเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีหากพบว่าเข้าเกณฑ์ เพียงข้อหนึ่งข้อไดดังต่อไปนี้

  • สินค้าซื้อไปจนครบกำหนดระยะเวลาการให้การรับประกันตามเงื่อนไข
  • สินค้ามีร่องรอยการ งัด แงะ
  • สินค้ามีร่องรอยการสัมผัสกับความชื้น
  • สินค้ามีร่องรอยการสัมผัสกับสารเคมี หรือ สารเคมีกัดกร่อน
  • สินค้ามีอาการบิดเบี้ยว หรือ ผิดรูปไปจากปกติ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกิดมาจากตัวสินค้าเอง
  • สินค้ามีร่องรอยการ ปริ แตก เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการ ตก กระแทก กะเทาะ กับของแข็ง หรือ วัตถุมีคม ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ หรือ โดยการใช้งานอันเนื่องจากความประมาท
  • มีความพยายามจะซ่อมแซมตัวสินค้าด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งมิใช่ผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว
  • การกระทำไดๆ ที่ทำให้เกิดการลัดวงจรทั้งโดยตั้งใจ และ โดยประมาท
  • มีร่องรอยการไหม้ หรือ ถูกความร้อน ซึ่งไม่ได้มีต้นเหตุมาจากตัวสินค้า
  • ความเสียหายอันเกิดจาก ภัยพิบัติตามธรรมชาติ การก่อการชุมชุม จลาจล
  • การตรวจพบว่ามีการใช้งานที่ผิดไปจากมาตรฐานการใช้งานปกติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
  • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

การเข้ารับบริการเคลมสินค้า

          ต้องแสดงหลักฐานเพื่อใช้สิทธิการเคลมดังต่อไปนี้

 • ตัวสินค้าหลัก
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่แถมไปด้วย (ถ้ามี)
 • กล่องสินค้าที่มีหมายเลขกำกับ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกันชัดเจน และตรงกับรุ่น ของสินค้า (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงการซื้อซึ่งปรากฏชื่อร้านค้า ตราร้านค้า ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อชัดเจน อาทิเช่น
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • บัตรรับประกัน
  • ใบกำกับภาษี
  • เอกสารแสดงการซื้ออื่นได้แล้วแต่กรณี ตามประเภทของสินค้า ซึ่งออกโดย ร้าน บิ๊ก คาเมร่า
 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา อาการ ข้อบกพร่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบอย่างชัดเจน
 • ขอสงวนสิทธิ์ เพราะผู้ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ ชัดเจน และ ครบถ้วนที่สุดเท่านั้น

 การติดต่อเข้ากับบริการต่างๆ

  • สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ Call Center 02-730-0022

                     ส่งเคลมสินค้าได้ที่ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ( เคลมสินค้า) 

                    เลขที่ 67/1 ซอยอ่อนนุช 12  แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 


14 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 6001 ครั้ง

Engine by shopup.com