ดูหน้า

2 YEARS 4 CARE Exclusive BIG Camera

 

  

 2 YEARS 4 CARE  

 เงื่อนไขการรับประกัน แบตเตอรี่กล้อง OSKA เฉพาะร้านบิ๊กคาเมร่า เท่านั้น

 1. นิยาม ขอบเขต การรับประกัน
  • คำว่า " บริษัทฯ " ในประกาศฉบับนี้ หมายถึง บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด
  • คำว่า " ลูกค้า " ในประกาศฉบับนี้ หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้าน ร้าน บิ๊ก คาเมร่า
  • คำว่า " ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ " ในประกาศฉบับนี้ หมายถึง ร้าน บิ๊ก คาเมร่า หรือ ร้านในเครือ
  • คำว่า " สินค้า " ในประกาศฉบับนี้ หมายถึง แบตเตอรี่ลิเที่ยม แบบชาร์จซ้ำได้ เครื่องหมายการค้า OSKA
  • คำว่า " การใช้งาน " ในประกาศฉบับนี้ หมายถึง การเก็บรักษา การชาร์จ การติดตั้งเพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์ และการเคลื่อนย้าย
  • ให้การรับประกันเฉพาะ สินค้า ซึ่งประกอบ, นำเข้า โดยบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ในประเทศไทย เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าแบบเดียวกันที่นำเข้าหรือมีการจำหน่ายโดยผู้นำเข้า หรือ ผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ที่ทาง บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด มิได้ทำหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และรวมถึงสินค้าแบบเดียวกันที่ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งของบริษัท ได้ทำการจัดหามาจำหน่ายเองโดย มิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ
  • การรับประกันนี้จะรับประกันเฉพาะความบกพร่องอันเกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่รวมถึงความบกพร่อง หรือความเสียหายอื่นได ที่เกิดขึ้นในภายหลัง อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง ประมาท หรือ อุบัติเหตุภายนอกที่เกิดกับตัวสินค้า ซึ่ง อุบัติเหตุดังกล่าวไม่ได้มีที่มาจากตัวสินค้า
  • การรับประกันจะรับประกันเฉพาะตัวสินค้าหลัก (Core Product) เท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง สาย Cable หม้อแปลง Adapter หรืออุปกรณ์นอกเหนือทุกชนิด ที่แถม หรือ ติดให้ไปในกล่องสินค้า
  • สินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าโครงการ (Project) ให้การดำเนินการด้านการรับประกันสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนดการว่าจ้างและขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR ) และสัญญาซื้อ-ขาย ที่ได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  • สำหรับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย(Dealer) ของบริษัทฯ จะได้รับบริการหมุนเวียนสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน และได้รับการดำเนินการด้านการรับประกันสินค้า เป็นไปตามข้อตกลงการซื้อ-ขาย ที่ได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ระยะเวลาการรับประกัน
  • ให้ระยะเวลาการรับประกัน 24 เดือน สำหรับสินค้าแบตเตอรี่กล้อง เครื่องหมายการค้า OSKA ที่จำหน่ายในร้าน บิ๊ก คาเมร่า โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อซึ่งปรากฏบนใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ลูกค้าซื้อไปเป็นรายแรก
  • ให้ระยะเวลารับประกันตามข้อตกลงที่ได้ทำเป็นประกาศ หรือได้มีการแจ้งให้ทราบ ณ พื้นที่การจัดรายการนั้นๆสำหรับสินค้าที่นำมาจัดรายการหรือ สินค้าลดราคาพิเศษ หรือสินค้าที่จำหน่ายในโอกาสพิเศษ โดยนับวันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อซึ่งปรากฏบนใบเสร็จรับเงินที่มีตราร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ลูกค้าซื้อไปเป็นรายแรก
  • ให้ระยะเวลาการรับประกันเท่ากับระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าชิ้นแรก สำหรับสินค้าที่เป็น
   สินค้าเคลม, สินค้าที่นำมาซ่อมแซม, หรือสินค้าที่จ่ายให้กับลูกค้าเป็นการทดแทน สินค้าชิ้นแรกที่ลูกค้าได้ซื้อไป โดยนับวันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อซึ่งปรากฏบนใบเสร็จรับเงินที่มีตราจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ลูกค้าซื้อไปเป็นรายแรก ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาตามเดิมโดยไม่มีการขยายเวลารับประกันเพิ่มเติมออกไป
  • ระยะเวลาการให้การรับประกันของสินค้าแต่ละประเภท หรือประเภทเดียวกัน แต่คนละรุ่น อาจจะไม่เท่ากัน
   ให้ยึดถือตามประกาศเรื่อง “ระยะเวลาการให้การรับประกันสินค้าที่ทางบริษัทฯ บังคับใช้ในปัจจุบัน

 

 1. การสิ้นสุดการรับประกัน

           การรับประกันจะถือเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีหากพบว่าเข้าเกณฑ์ เพียงข้อหนึ่งข้อไดดังต่อไปนี้

  • สินค้าซื้อไปจนครบกำหนดระยะเวลาการให้การรับประกันตามเงื่อนไข
  • สินค้ามีร่องรอยการ งัด แงะ
  • สินค้ามีร่องรอยการสัมผัสกับความชื้น
  • สินค้ามีร่องรอยการสัมผัสกับสารเคมี หรือ สารเคมีกัดกร่อน
  • สินค้ามีอาการบิดเบี้ยว หรือ ผิดรูปไปจากปกติ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุเกิดมาจากตัวสินค้าเอง
  • สินค้ามีร่องรอยการ ปริ แตก เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการ ตก กระแทก กะเทาะ กับของแข็ง หรือ วัตถุมีคม ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ หรือ โดยการใช้งานอันเนื่องจากความประมาท
  • มีความพยายามจะซ่อมแซมตัวสินค้าด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งมิใช่ผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว
  • การกระทำไดๆ ที่ทำให้เกิดการลัดวงจรทั้งโดยตั้งใจ และ โดยประมาท
  • มีร่องรอยการไหม้ หรือ ถูกความร้อน ซึ่งไม่ได้มีต้นเหตุมาจากตัวสินค้า
  • ความเสียหายอันเกิดจาก ภัยพิบัติตามธรรมชาติ การก่อการชุมชุม จลาจล
  • การตรวจพบว่ามีการใช้งานที่ผิดไปจากมาตรฐานการใช้งานปกติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
  • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินค้าทดแทน ซ่อมแซมสินค้าเดิม และ การเคลมสินค้า

          เมื่อพบว่าสินค้าที่จำหน่ายไปไปมีการทำงานบกพร่องจากมาตรฐานปกติ อันมีสาเหตุมาจากการผลิตตามนิยามในข้อ 1 เรื่องนิยาม ขอบเขต การรับประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาเคลมสินค้าให้ โดยแบ่งเป็น  4 กรณี

       4.1 พิจารณาเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ทดแทน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีเงื่อนไขดังนี

 • สินค้าซื้อไปอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อซึ่งปรากฏบนใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ลูกค้าซื้อไปเป็นราย แรก
 • เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นเดิมทดแทน หากสินค้ารุ่นดังกล่าวยังอยู่ในแผนการทำตลาดและมีสินค้าคงเหลืออยู่ในคลังสินค้า ณ.วันที่มาขอรับบริการ
 • เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นทดแทน หากสินค้ารุ่นดังกล่าวมีประกาศยกเลิกจำหน่าย หรือ ไม่อยู่ในแผนการ
  ทำตลาดอีกต่อไป หรือ ไม่มีสินค้ารุ่นดังกล่าวคงเหลืออยู่ในคลังสินค้า โดยจะพิจารณาเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นให้ตามลำดับดังต่อไปนี้
  • จะเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น ตามที่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ และได้มีการประกาศออกมาเป็นการภายใน ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนสินค้าทดแทน
  • หากมิได้มีการระบุรุ่นสินค้าอื่นทดแทนไว้เป็นการเฉพาะ จะพิจารณาเลือกรุ่นสินค้าทดแทนโดย
   ใช้เกณฑ์ของ คุณสมบัติ หรือ ราคา ที่ใกล้เคียงกับสินค้าเดิม ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

       4.2 การซ่อมแซมสินค้าชิ้นเดิมให้กลับมาทำงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • สินค้าซื้อไปในระยะเวลาเกิน 7 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่ซื้อซึ่งปรากฏบนใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ลูกค้าซื้อไปเป็นรายแรก
 • สินค้ามีความพกพร่องเล็กน้อยอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต มิได้เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง หรือ ผิดเงื่อนไขตามข้อ 3 โดยสินค้ายังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน และการซ่อมแซมดังกล่าวมิก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อตัวสินค้า
 • สินค้าที่นำกลับมาเคลมมีสภาพการชำรุดอื่นๆ นอกเหนือจาก ความบกพร่องในการทำงานที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐานที่ส่งเข้ามาขอรับบริการ
 • เมื่อลูกค้าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และแจ้งขอให้ทำการซ่อมแซม

     4.3 สินค้าที่อยู่นอกเหนือกรณีที่ 4.1 และ 4.2 จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกกรณี ดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่หมดประกันตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ คิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือ ค่าอะไหล่ และค่าบริการ ซ่อมแซมสินค้า ในอัตรา 100% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • สินค้าเดิมมีความบกพร่องจากการผลิต และลูกค้าต้องการขอเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่น นอกเหนือจากรุ่นที่บริษัทฯ ได้กำหนดสินค้าทดแทนให้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าสินค้า เฉพาะมูลค่าราคาส่วนต่าง ระหว่างราคาของสินค้าชิ้นเดิม กับ ราคาขายปกติของสินค้ารุ่นที่ใหม่ลูกค้าต้องการ
 • สินค้าเดิมมิได้พกพร่องจากการผลิต และลูกค้าได้ใช้สินค้าชิ้นเดิมไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ต้องการขอเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น โดยที่สินค้าเดิมยังสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าสินค้า จากมูลค่าของราคาส่วนต่าง ระหว่างราคาขาย ณ.ปัจจุบันของสินค้ารุ่นใหม่ที่ลูกค้าต้องการ หักลบกับ ราคาของสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าได้ซื้อไป ซึ่งได้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามสัดส่วนของเวลาที่ลูกค้าครอบครองสินค้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
 • สินค้าที่เป็นการประกอบ นำเข้า เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าโครงการ หรือ ผลิตขึ้นมาตามคำสั่งผลิตเฉพาะ
  • สินค้าที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งผลิตเฉพาะเช่น แบตเตอรี่ SPOT หรือ สินค้าสั่งออกแบบพิเศษ หรือสั่งทำอื่นๆ ที่ไม่ใช่แบบสินค้ามาตรฐาน จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังกล่าว แต่จะให้การรับประกันภายในระยะเวลาตามประกาศ โดยเป็นการตรวจสอบตามคุณสมบัติ และดำเนินการซ่อมเท่านั้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถ้าการดำเนินการนั้นเพื่อผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของสินค้าต่างไปจากที่ได้มีการตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่แรก

 

 1. มาตรฐานการใช้ปกติ เพื่อการพิจารณาให้บริการ

        แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมตามอายุการใช้งาน การเก็บรักษา และสภาพแวดล้อมอื่นๆโดยทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาพิจารณาให้สิทธิ์รับบริการ จึงกำหนดให้สิทธิ์เฉพาะ แบตเตอรี่  ที่ได้ใช้งานตามมาตรฐานปกติที่แนะนำ ดังต่อไปนี้

 1. ต้องไม่เป็นแบตเตอรี่ที่เข้าข่ายสิ้นสุดการรับประกันตามข้อ 3
 2. แบตเตอรี่จะต้องไม่เก็บไว้ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า 45 องศาเซลเซียส
 3. ห้ามเก็บแบตเตอรี่ในสภาพหมดไฟฟ้า โดยต้องมีประจุเหลือไม่น้อยกว่า 40% หรือประมาณ 50% เป็นอย่างน้อย
 4. ต้องเก็บแบตเตอรี่และชาร์จ เฉพาะในที่สะอาด แห้ง มีอากาศถ่ายเท และ ห้ามอยู่ใกล้กับสารระเหย ความชื้น หรือสารกัดกร่อนใดๆ
 5. ต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนั้นๆโดยเฉพาะเท่านั้น การประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมเองถือว่าเป็นการใช้งานที่ผิดไปจากมาตรฐาน
 6. เมื่อพบความผิดปกติในตัวแบตเตอรี่อย่าพยายามฝืนใช้งาน ให้ติดต่อทางบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง ทันที
 7. แบตเตอรี่เมื่อมีการใช้งาน ย่อมสามารถมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้ทั้งภายนอก และภายในของแบตเตอรี่ อันเนื่องจากอายุการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้นการเปลี่ยนสภาพของแบตเตอรี่จากการใช้งาน ปกติ รวมถึงความจุของแบตเตอรี่ที่อาจลดลง ไม่ถือเป็นความบกพร่องจากการผลิต
 8. การรับประกันเมื่อใช้งานไปพ้นเดือนที่ 12 จะพิจารณาจาก ความสามารถพื้นฐานของแบตเตอรี่เป็นสำคัญ ได้แก่ แบตเตอรี่หากยังสามารถชาร์จไฟซ้ำได้ และ ยังสามารถนำมาถ่ายภาพได้ ให้ถือเป็นสถานะภาพอันเป็นปกติของสินค้า
 9. กรณีแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ทางบริษัท อาจจะพิจารณา กระตุ้นแบตเตอรี่เซลล์ให้ เพื่อฟื้นฟูสภาพ ซึ่งผลของการฟื้นฟูสภาพอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะให้การวินิจฉัย
 10. บริษัท อาจให้ส่วนลด สำหรับค่าบริการ หรือ ค่าสินค้าชิ้นใหม่ ทดแทน แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติได้ครบถ้วนตามเงื่อนไข
 11. การวินิจฉัยของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. การเข้ารับบริการเคลมสินค้า

          ต้องแสดงหลักฐานเพื่อใช้สิทธิการเคลมดังต่อไปนี้

 • ตัวสินค้าหลัก
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่แถมไปด้วย (ถ้ามี)
 • กล่องสินค้าที่มีหมายเลขกำกับ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกันชัดเจน และตรงกับรุ่น ของสินค้า (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงการซื้อซึ่งปรากฏชื่อร้านค้า ตราร้านค้า ซึ่งมีการระบุวันที่ซื้อชัดเจน อาทิเช่น
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • บัตรรับประกัน
  • ใบกำกับภาษี
  • เอกสารแสดงการซื้ออื่นได้แล้วแต่กรณี ตามประเภทของสินค้า ซึ่งออกโดย ร้าน บิ๊ก คาเมร่า
 • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา อาการ ข้อบกพร่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบอย่างชัดเจน
 • ขอสงวนสิทธิ์ เพราะผู้ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ ชัดเจน และ ครบถ้วนที่สุดเท่านั้น

 

 1. การติดต่อเข้ากับบริการต่างๆ
  • สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ Call Center 02-730-0022
  • ส่งเคลมสินค้าได้ที่ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด ( เคลมสินค้า)  เลขที่ 67/1 ซอยอ่อนนุช 12  แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   หรือติดต่อ ประสานงานได้ที่ร้าน บิ๊ก คาเมร่า ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

 


18 เมษายน 2563

ผู้ชม 11510 ครั้ง

Engine by shopup.com